Privacyverklaring

Bij uw aanmelding bij Van de Ven Loopbaanadvies krijgen wij van u of uw  verwijzer (bijvoorbeeld uw werkgever of bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer u een begeleiding start bij Van de Ven Loopbaanadvies wordt een dossier aangelegd. Van de Ven Loopbaanadvies verzamelt daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Van de Ven Loopbaanadvies verzamelt alleen de gegevens die op dat moment nodig zijn om u zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

Professionele begeleiding bieden bij loopbaanvragen en re-intgratie. Hieronder vallen de volgende taken:

 • Beoordelen of het eigen werk passend, dan wel passend te maken is
 • Beoordelen of er ander passend werk bij de eigen werkgever is
 • Beoordelen wat de re-integratiemogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn
 • 2e spoor. Begeleiding naar passend werk indien het eigen werk niet passend is
 • Outplacement. Begeleiding van werk naar werk
 • Loopbaancoaching. Het verkrijgen van een realistisch beeld van uw kwaliteiten, talenten, ontwikkelpunten en ambities
 • Supervisie

Onze aanpak is oplossingsgericht waarbij we altijd u én uw leidinggevende betrekken. Met als resultaat een snelle en duurzame terugkeer naar werk of oriëntatie op ander werk.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens over wie u bent:

 • Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en uw leefsituatie.

Gegevens over uw gezondheid:

 • Dit kan gaan over zowel uw lichamelijke als psychische belastbaarheid. We verzamelen deze gegevens om u zo goed mogelijk te begeleiden en ons te houden aan de wet.

Burgerservicenummer:

 • Het burgerservicenummer (BSN) verzamelen we alleen als we een vergoeding voor uw begeleiding aanvragen bij de zorgverzekeraar. Zolang dit niet het geval is, hebben wij niet uw BSN.

Gegevens over u van andere partijen:

 • Van de Ven Loopbaanadvies kan persoonsgegevens van u ontvangen van een andere bron. Bijvoorbeeld van uw werkgever of bedrijfsarts, als deze u aanmeldt bij Van de Ven Loopbaanadvies. Daarvoor moet uw werkgever of bedrijfsarts wel eerst toestemming van u krijgen. Ook van een zorgverzekeraar of externe arbodienst kunnen we gegevens over u ontvangen. Ook hiervoor geldt dat de zorgverzekeraar of externe arbodienst eerst toestemming van u moet krijgen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en bedrijven betrokken. Deze groepen kunnen niet al uw persoonsgegevens in zien, maar krijgen alleen de informatie die zij nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast delen we nooit informatie zonder uw toestemming. Het gaat hierbij om de uitkomst van de intake en de voortgang van de begeleiding. Wanneer u bij ons in begeleiding bent, kunnen we persoonsgegevens van u delen met de volgende groepen personen.

De opdrachtgever:

 • Degene die u heeft aangemeld bij Van de Ven Loopbaanadvies, is meestal de opdrachtgever. In de meeste gevallen is dat uw werkgever, de ARBO-dienst, verzekeraar, de gemeente of het UWV. Ook kan uw zorgverzekeraar een factuur ontvangen van uw begeleiding. Dit kan ook als u hier geen toestemming voor wilt geven. Op deze factuur staat alleen uw naam en adres en een algemene beschrijving van uw begeleiding. Deze factuur is nodig om uw begeleiding te vergoeden.

Met andere bedrijven:

 • Als u wilt, kunnen we informatie uitwisselen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een externe arbodienst of aan een andere adviseur. Dit gebeurt alleen op uw verzoek.

Wanneer de wet overtreden wordt:

 • Als de wet overtreden wordt, of als hier een vermoeden van is, kan Van de Ven Loopbaanadvies andere partijen inschakelen. Als er bijvoorbeeld een vermoeden is dat kinderen negatief betrokken zijn, kunnen we hierover een vertrouwensarts of -instantie informeren. Hiervoor hebben we niet uw expliciete toestemming nodig.

Hoe beveiligen jullie persoonsgegevens?

Bij Van de Ven Loopbaanadvies verwerken we zoveel mogelijk gegevens elektronisch. Op die manier kunnen we uw persoonsgegevens het beste beschermen. Wettelijk zijn wij verplicht om dossiers 5 jaar te bewaren, vanaf de dag dat het dossier gesloten wordt. Dit geldt voor elektronische en papieren onderdelen van het dossier. E-mails worden voor de termijn van 1 jaar bewaard, vanaf de dag van ontvangst van de e-mail. Informatie m.b.t. betalingen bewaren wij 7 jaar voor de belastingdienst.

Doet zich – ondanks alle maatregelen – toch een datalek of informatiebeveiligingsincident voor? Dan komen wij direct in actie om de oorzaak te analyseren, de schade te beperken en belanghebbenden hierover te informeren.

Wij hebben geheimhoudingsplicht:

 • Van de Ven Loopbaanadvies heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Van de Ven Loopbaanadvies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil u weten welke persoonsgegevens Van de Ven Loopbaanadvies van u heeft? Wilt u deze laten corrigeren of verwijderen? Er zijn verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken, zoals het recht op correctie of het recht van vergetelheid. Van de Ven Loopbaanadvies zal uw gegevens aanpassen of verwijderen als u hier om vraagt, en wanneer dit niet in strijd is met de wet. We kunnen ook de gegevens die we over u hebben, aan u bekend maken, of aan u overdragen. Ook hiervoor geldt dat het niet in strijd mag zijn met de wet. Voor het bekijken, overdragen, aanpassen of verwijderen van gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Van de Ven Loopbaanadvies behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Van de Ven Loopbaanadvies adviseert opdrachtgevers en cliënten dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 1-5-2018.

Uw gegevens worden door Van de Ven Loopbaanadvies zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op via info@vandevenloopbaanadvies.nl.

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509  AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Loopbaanadvies, jobcoaching en (externe) re-integratie.